ایرانشناسان ترکمنستان

 

هماد آتایویچ آتایف

همادآتایویچ آتایف متولد سال 1926، در گیوکچا ترکمنستان می باشد. در سال 1954م، دانشکدهشرق شناسی دانشگاه دولتی آسیای مرکزی را به پایان رساند. در سال 1960م، نامزد (دکتر) علوم تاریخی شد. از سال 1958م، کارمند علمی و رئیس بخش شرق شناسی انستیتویتاریخ آکادمی علوم ترکمستان شوروی گردید.

 

سرگی گریگوریویچ آقاجانف

سرگیگریگوریویچ آقاجانف متولد سال 1928، در شهر ترکمنستان شوروی می باشد. وی در سال 1950 تحصیلات خود را در دانشگاه گورکی (عشق آباد) در بخش علوم تربیتی به پایانرساند. در 1956 نامزد (دکترا) علوم تاریخی شد و در 1970 با نگارش اثری مستقل بهدریافت دکتری نایل گردید. در 1965 کارمند ارشد علمی و از 1954 تا 1976 کارمند علمیانستیتوی تاریخ آکادمی علوم ترکمنستان شوروی شد. از 1957 همان سمت را در انستیتویتاریخ و باستان شناسی و قوم شناسی آکادمی علوم ترکمنستان عهده دار گردید. از 1960تا 1966 مدیر گروه قوم شناسی بود.

 

کمیساروف دانیل سموایلوویچ

کمیساروفدانیل سموایلوویچ پروفسوردکتر علوم زبان و ادبیات رئیس شعبه ادبیات کشورهای آسیا،متولد سال 1907م. در شهر کیرکی ترکمنستان است. در سال 1934م. از انستیتوی تاریخ وزبان شناسی لنینگراد فارغ التحصیل شد. از سال 1936 تا 1941 استاد و بعد رئیسدانشکده زبان و ادبیات دانشگاه لنینگراد، از سال 1941 تا 1950 کارمند سفارت شورویدر ایران و از سال 1950 کارمند علمی و رئیس شعبه ادبیات کشورهای آسیا در انستیتویخاورشناسی است. وی محقق در زمینه ادبیات قرنهای 19 و 20 ایران است. در سال 1948، ازتز نامزدی علوم خود در موضوع ‹‹ تاریخچه رشد افکار در رابطه با اصطلاحات الفبایفارسی جدید›› و از تز دکترای خود در سال 1965 در موضوع ‹‹ آثار صادق هدایت و مقاموی در ادبیات فارسی›› دفاع نموده است. سموایلوویچ بیش از 200 اثر علمی تالیف نمودهاست. عمده ترین آثار علمی او عبارتند از : فرهنگ تاجیکی به روسی»( با همکاری ، 1946)«صادق هدایت:مترجم و محقق»در کتاب « ایران»(مسکو 1963)، «صادق هدایت: حیات وآثار علمی» (1965) در چندین کنفرانس و سمینار علمی بین المللی شرکت نموده است. تلفن :97-45-135 نشانیالکترونیک:ivran@orc.ru

 

 

 

/ 0 نظر / 46 بازدید